img

รายละเอียดของธุรกิจ

หลักการทำงาน : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแก๊ส E.R.S. Technology by HEAT หรือ Electrostatic Reduction System ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการเผาไหม้ของแก๊สให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยใช้หลักการในการลดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุลของเชื้อเพลิง (สารไฮโดรคาร์บอน) ที่เกิดการบีบอัด เสียดสี จากขั้นตอนการเก็บ การบรรจุ  การขนส่ง ฯลฯ ของเชื้อเพลิง และ ในส่วนโมเลกุลอากาศนั้น มีแรงพันธะยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของไนโตรเจนที่ล้อมรอบโมเลกุลของออกซิเจนดังนี้ ทำให้ไฮโดรคาร์บอนสันดาปกับออกซิเจนได้ยาก จึงเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

  การลดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุล Electrostatic Reduction System จะทำให้โมเลกุลของเชื้อเพลิง (ไฮโดรคาร์บอน) และโมเลกุลของอากาศ (ออกซิเจน) สลายพันธะยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน ทำให้โมเลกุลของเชื้อเพลิงกระจายเป็นอิสระต่อกัน  และในส่วนของอากาศ จะสลายพันธะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโดยออกซิเจนหลุดการยึดเหนี่ยวจากโมเลกุลของไนโตรเจน และอากาศจะกระจายตัวเป็นอิสระต่อกัน  ส่งผลทำให้การเผาไหม้ดีสมบูรณ์ขึ้น เมื่อเชื้อเพลิงไหลผ่านอุปกรณ์ E.R.S. Technology by HEAT  (GAS SAVER by HEAT)


รายละเอียดบริษัท

สัญชาติบริษัท บริษัท ไทย

หมายเลขผู้เสียภาษี Heat Co.,Ltd.

วันที่ก่อตั้ง2004-08-10

ทุนจดทะเบียน5

พนักงาน10

ติดต่อเรา

  • 454/233 Vacharapol 3 Saimai Bangkok 10220 Thailand กรุงเทพมหานคร 10220
  • [email protected]
  • 0987894956
  • www.saverthai.com